آنـکـه یـک به شـوق تـو در ایــــن کوچــه نشـسـت

حـآل وقـتـی

به لـبِ پـنجـره می آیـی نـیسـت:)

+فـآضـل نـظری