تـلـخ و شـیـریـنِ جـهـآن چـیزی بـجز یـک خـواب نـیـسـت!

"مرگ پایان میدهد روزی این کابوس را"