انـــقــد ایـن درسـآ کـچـلـمون کرده ک وختِ هیچ کـآری ندارم:| اون پستایی ک هرروز ساعت 7صُــب میاد از سه ماه پـیـش تنظیـم کردم فقـد از صـُب تا شـب آهنگ گوش میدم و درس و مدرسـه:| عاخرشم فرصت کم میاد:| مـغزم داغ کرده:) رد دادم به قرعان:| حالا بد میام از خودمو قندی و شاسکول بازیامون میـگم:|

+ ای نسـیم روزهای عاشقی:) هرکجـآ زلفی پریشـآن شد گـمـآن کردم تویــی:)